Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων


Η Συγκατάβασή Σας

PΗ χρήση του www.angelsgroomingcentre.com από τους επισκέπτες/χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης και Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων. Επισκεπτόμενοι το www.angelsgroomingcentre.com, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του www.angelsgroomingcentre.com, και παρέχοντας πληροφορίες στο www.angelsgroomingcentre.com, συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων αυτών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις παραγράφους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.angelsgroomingcentre.com. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν τους αποδέχονται πλήρως, μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση του www.angelsgroomingcentre.com. Το www.angelsgroomingcentre.com δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τις παραγράφους Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης και Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών.

Παιδιά και Ανήλικοι Επισκέπτες/Χρήστες

Το www.angelsgroomingcentre.com δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του www.angelsgroomingcentre.com έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.angelsgroomingcentre.com µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 17 ετών. Συλλέγονται όμως δεδομένα για σκύλους και κατοικίδια από τους ιδιοκτήτες τους. Ζητείται από κάθε επισκέπτη/χρήστη να μην διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία για σκύλους και κατοικίδια χωρίς την συγκατάβαση των ιδιοκτητών των σκύλων και κατοικίδιων.

Cookies

Το www.angelsgroomingcentre.com µπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.angelsgroomingcentre.com. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του www.angelsgroomingcentre.com, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.angelsgroomingcentre.com είναι χρήσιµες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.angelsgroomingcentre.com µπορεί να ρυθμίσει τον διακοµιστή (internet browser, e.g. Internet Explorer) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.angelsgroomingcentre.com είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.angelsgroomingcentre.com δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν µπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές (κυρίως λόγω τεχνικών δυσκολιών).

Συνδεσμοί (Links) Προς Ιστοσελίδες Τρίτων

Το www.angelsgroomingcentre.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες σας παραπέμπει το www.angelsgroomingcentre.com μέσω των συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Tο www.angelsgroomingcentre.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται ούτε από το www.angelsgroomingcentre.com αλλά πιθανώς να μην ελέγχονται ούτε από τρίτους φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.angelsgroomingcentre.com για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τους οποίους οι ιστοσελίδες αυτές ακολουθούν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.angelsgroomingcentre.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τµήµατος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόµου από την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (τα Π.∆. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαµβανοµένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του internet όσο και του υπάρχοντος, αν και µη πλήρως ανεπτυγµένου, πλέγµατος νοµικών ρυθµίσεων σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόµενη σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει αντικείµενο του παρόντος τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση το www.angelsgroomingcentre.com διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων κατόπιν ενηµέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και µέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόµενο νοµικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συµφωνεί πλήρως µε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που προβλέπονται στο παρόν τµήµα οφείλει να µη χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του www.angelsgroomingcentre.com.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων

Το www.angelsgroomingcentre.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για κανένα λόγο µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόµου και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές. Το www.angelsgroomingcentre.com διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα του www.angelsgroomingcentre.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του www.angelsgroomingcentre.com έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.angelsgroomingcentre.com µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεµόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανήλικους το www.angelsgroomingcentre.com διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι το www.angelsgroomingcentre.com δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Το www.angelsgroomingcentre.com και ειδικότερα το τµήµα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

info@angelsgroomingcentre.com